فهرست

درباره ما کتابخانه های نهادی
تعداد کتابخانه ها 63
متراژ زیربنا (متر مربع) 76159


 
نوع کتابخانه شهری روستایی مجموع
تعداد 41 22 63

 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال
2681266 111256

 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
149 28 121