فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم
  1. کتابخانه عمومی خلیج فارس


نشانی: بلوار شهید رجایی - پایین تر از هنرستان فروغ اندیشه
کد پستی: 7951848178
 زیربنا: 410
سال ساخت: 1345
  1. کتابخانه عمومی سبزاندیشان

نشانی: شهرستان قشم، روستای دولاب، جنب مسجد جامع
کد پستی: 7954161137
 زیربنا:90
سال ساخت: 1380
  1. کتابخانه عمومی صدف
نشانی: شهرستان قشم، روستای سلخ، جنب مسجد علی بن ابیطالب
کد پستی: 7954133779
زیربنا: 330
سال ساخت: 1380
  1. کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب (ع)

نشانی: شهرستان قشم، درگهان، جنب پارک شهر
کد پستی: 7951353416
 زیربنا: 123
سال ساخت: 1379
  1. کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص)


نشانی: شهرستان قشم، جنب مسجد دوربنی
کد پستی: 7954164191
 زیربنا: 130
سال ساخت: 1389
  1. کتابخانه عمومی بنی معین