فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمیر
کتابخانه‌‌های عمومی شهرستان خمیر
کتابخانه عمومی میثاق
نشانی: خیابان شهید مطهری  ( ره)، جنب بهزیستی
کدپستی: 7931833119
زیربنا: 350
سال ساخت: 1367