فهرست

کتابخانه های عمومی جاسک کتابخانه‌های عمومی شهرستان جاسک
  1. کتابخانه عمومی اندیشه

             نشانی: بندرجاسک، روستای لیردف
کد پستی: 7949148963
زیربنا: 368
سال ساخت: 1384
  1. کتابخانه عمومی شهیدباهنر (ره)

نشانی: بندرجاسک، بلوار امام - جنب ثبت احوال
کد پستی: 7979143169
زیربنا: 115
سال ساخت: 1376