فهرست

کتابخانه‌های عمومی شهرستان بستک کتابخانه‌های عمومی شهرستان بستک
  1. کتابخانه عمومی ایثار

نشانی: شهرستان بستک، روستای دهنگ
           کد پستی: 7967113731
زیربنا: 70
سال ساخت: 1376
  1. کتابخانه عمومی بعثت

نشانی: شهرستان بستک، روستای هرنگ
کد پستی: 7968153666
زیربنا: 205
سال ساخت: 1379
  1. کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص)

نشانی: میدان امام حسین، جنب اداره پست
کد پستی: 7961973735
زیربنا: 550
سال ساخت: 1398
  1. کتابخانه عمومی شرفا شرفایی

نشانی: شهرستان بستک، روستای جناح، خیابان فرهنگ، جنب اداره آموزش و پرورش
کد پستی: 7961135738
زیربنا: 1140
سال ساخت: 1382
  1. کتابخانه عمومی خاتم النبیین

نشانی: شهرستان بستک،روستای تدروئیه، جنب آزمایشگاه
کد پستی: 7967117716
زیربنا: 200
سال ساخت: 1398
  1. کتابخانه عمومی توحید